کتابخانه مرکز آموزشی و درمانی بوعلی

 

کتابخانه بیمارستان بوعلی اردبیل در سال ۱۳۷۲ تأسیس گردیده است. که شامل بخش امانت و سالن مطالعه و سایت کامپیوتر می‌باشد. کتابخانه دارای نرم افزار koha می‌باشد، که جهت ذخیره اطلاعات کتابشناختی و جستجوی منابع مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به رشته‌ها و کارآموزان مقاطع تحصیلی مختلف و در خواست مدیر گروه و اساتید رشته‌های مختلف منابع تهیه ودر اختیار مراجعه کنندگان قرار می گیرد.

 

تعداد کتابهای موجود در کتابخانه مرکز آموزشی درمانی بوعلی

کتب فارسی: ۶۵۰ جلد

کتب انگلیسی: ۳۷۰ جلد

شابکای کتابخانه بیمارستان بوعلی:

شابکای کتابخانه بیمارستان بوعلی ۲۰۰۳۵۰۰۰۸-IR