معاونت آموزشی مرکز

 

 

 

 

دکتر رسول ملاطفی

فوق تخصص آسم و آلرژی

سمت: معاون آموزشی مرکز

 

این معاونت در ارتباط تنگاتنگ با معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری دانشگاه و دانشکده پزشکی و پیراپزشکی و دانشکده پرستاری و مامایی بوده و بخشی از کارهای آموزشی دانشجویان در مرکز به عهده این معاونت می باشد.

اهم وظائف معاونت آموزشی مرکز آموزشی درمانی بوعلی

نظارت در برنامه ریزی سالیانه فعالیت های آموزش بخش های آموزشی
معرفی آموزش گیرندگان به بخش های آموزشی و نظارت بر برنامه ریزی کیفی آموزشی در بخش بصورت تئوری و عملی

 نظارت بر ارائه گزارش کار و فعالیت آموزشی و درمانی اعضای هیأت علمی در بخش های مختلف
نظارت بر اجرای دقیق مقررات آموزشی

کارکنان معاونت آموزشی مرکز :

منیژه عالیقدر     -     کارشناس آموزش و اعتباربخشی آموزش

نیره حسن زاده   -    کارشناس آموزش و پژوهش

شهناز صالح     -     متصدی کتابخانه

ساعات کار معاونت آموزشی مرکز از ساعت 7 صبح تا 14:30 می باشد .

تلفن مستقیم     33245053

نحوه ارزیابی فراگیران مرکز :

ارزیابی عملکرد کلیه فراگیران در طول دوره آموزش به روش Mini-CEX و DOPS و اخلاق و رفتار حرفه ای انجام میگیرد و ارزیابی عملکرد درمانگاه به روش اپیتوم می باشد . در پایان دوره کارورزی آزمون کتبی به صورت تشریحی و در پایان دوره کارآموزی آزمون به صورت تستی برگزار می گردد. همچنین قسمتی از نمره لوگ بوک به رزیدنت ارشد اختصاص داده شده است  . قسمتی از آموزش فراگیران  شامل احیاء پایه و پیشرفته و پونکسیون لومبر بدلیل نبود امکانات کافی و مولاژهای مورد نیاز در واحد EDC  دانشکده پزشکی توسط اساتید مرکز صورت می گیرد .

 

 

آخرین ویرایش۱۳ مرداد ۱۳۹۸