بخش همودیالیز

تعداد بازدید:۲۳۸۹

رئیس بخش: دکتر سوسن محمدی کبار

رشته تخصصی: فوق تخصص نفرولوژی

سمت علمی: استاد

مسئول بخش: ریتا شمشیری

تعداد تخت فعال: ۱۴

تعداد کارکنان: ۴۴

اعضای هیات علمی بخش: دکتر سوسن محمدی کبار - دکتر بهمن بشردوست

آخرین ویرایش۰۴ مهر ۱۳۹۵