بخش نوزادان

تعداد بازدید:۱۷۱۸

رئیس بخش: دکتر مهرداد میرزارحیمی

رشته تخصصی: فوق تخصص نوزادان

سمت علمی: استادیار

مسئول بخش: نصیبه غفارپور

تعداد تخت فعال: ۲۵

تعداد کارکنان: ۱۶

اعضای هیات علمی بخش: دکتر مهرداد میرزارحیمی

آخرین ویرایش۰۴ مهر ۱۳۹۵