بخش اورژانس اطفال

تعداد بازدید:۲۹۲۰

رئیس بخش: دکتر پیمان آذین فر

رشته تخصصی: متخصص کودکان

مسئول بخش: مائده سبزعلی نژاد

تعداد تخت فعال: ۱۸

تعداد کارکنان: ۳۲

آخرین ویرایش۰۴ مهر ۱۳۹۵