بخش اطفال دو

تعداد بازدید:۲۱۳۰

 

رئیس بخش: دکتر عادل احدی

رشته تخصصی: متخصص کودکان

سمت علمی: استادیار

مسئول بخش: زهرا خدامی

تعداد تخت فعال: ۲۵

تعداد کارکنان: ۱۶

 

اعضای هیات علمی بخش: دکتر عادل احدی - دکتر جواد زارع نوقابی - دکتر محمدزمان زمانپور

آخرین ویرایش۰۴ مهر ۱۳۹۵