روند ترخیص بیمار

سیر اجرایی پرونده بالینی بیمار در زمان ترخیص

پس از دستور ترخیص توسط پزشک معالج روند اداری ترخیص آغاز می گردد که مراحل موردنیاز به شرح ذیل می باشد.
۱ – تکمیل پرونده توسط پرستار بخش و کنترل اوراق مربوطه
۲ – منظم کردن اوراق پرونده توسط منشی بخش
۳ – ارسال پرونده به واحد ترخیص جهت تنظیم صورتحساب براساس تعرفه های قانونی
۴ – مراجعه همراه بیمار به واحد ترخیص جهت دریافت صورت حساب طبق زمان بندی ارائه شده.
۵ – واریز هزینه خدمات ارائه شده به صندوق مرکز
۶ – جهت رفع مشکلات بیمه ای و مالی بیمار قبل از ترخیص به واحد بیمه و مددکار اجتماعی مراجعه نمائید.
۷ – ارائه قبض پرداختی به واحد ترخیص و دریافت برگ خروج بیمار از بخش
۸ – ارائه نسخه دوم برگ خروج بیمار به نگهبانی مرکز جهت خروج بیمار

مدارک موردنیاز جهت ترخیص بیمار


– دارندگان بیمه تأمین اجتماعی
بستری در بخش اورژانس بستری در بخش های دیگر
۱ – ۲ برگ کپی صفحه مشخصات دفترچه ۱ – ۲ برگ کپی صفحه اول دفترچه (در صورت اقامت بیش از
۲ – ۲ برگ از صفحات دفترچه ۴ روز اخذ استحقاق درمان از محل صدور دفترچه تأمین اجتماعی
۳ – تائیدیه بیمه الزامی می باشد.)
۲ – تائیدیه بیمه
۳ – در صورت دارا بودن بیمه تکمیلی به واحد ترخیص اطلاع
داده شود.
– دارندگان بیمه خدمات درمانی
۱ – ۲ برگ کپی صفحه مشخصات دفترچه
۲ – تائیدیه بیمه
۳ – در صورت دارا بودن بیمه تکمیلی به واحد ترخیص اطلاع داده شود.
۲ – دارندگان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح
۱ – ۲ برگ کپی صفحه مشخصات دفترچه
۲ – ۲ برگ از صفحات دفترچه
۳ – تائیدیه بیمه

– کمیته امداد امام (ره)
۱ – اخذ فرم ارجاع در اولین روز بستری بیمار و ارائه به واحد ترخیص
۲ – تائید فرم ارجاع توسط نماینده اداره کمیته امداد
۳ – اصل کارت کمیته و ۲ برگ کپی از کارت

– بانک ها
۱ – ارائه معرفی نامه از بانک مربوطه
۲ – ۲ برگ کپی دفترچه یا کارت بهداری

– شرکت نفت
۱ – ۲ برگ کپی دفترچه
۲ – اخذ معرفی نامه از پزشک معتمد شرکت نفت

- زندان
اخذ گواهی بهداری از زندان در اولین روز بستری بیمار

– بیماران تصادفی
۱ – ۱ برگ کپی شناسنامه بیمار
۲ – ۱ برگ کپی کارت ملی
۳ – ۱ برگ کپی صفحه اول دفترچه
۴ – اصل کروکی یا کپی برابر اصل کروکی

آخرین ویرایش۲۷ تیر ۱۳۹۵