سوپروایزر آموزش سلامت

 

مسئول واحد: ناهید پناهی

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

 

شرح وظایف

سوپر وایزر آموزش سلامت ،پرستاری است که مسئولیت فعالیت اموزش به بیمار را تحت نظارت مدیریت پرستاری در جهت اهداف سازمان برعهده دارد.

آخرین ویرایش۲۹ آبان ۱۳۹۸