مدارک پزشکی

تعداد بازدید:۱۵۳۵

کارشناسان واحد: زهره نعمتی-فرانک آذرمی-طاهره سرمست زاده- فاطمه فرضی زاده-زهرا قنبرزاده

فاطمه رضوانخواه (مسئول آمار)

تلفن تماس: ۰۴۵۳۳۲۴۸۸۸۸

مسئولیت های واحد مدارک پزشکی مرکز آموزشی درمانی علوی

۱ – بررسی پرونده های بیماران عمل شده وبیماران بستری در ICU .

۲ – نظارت بر امور کلیه واحدها و بخشهای مرکز و رفع اشکالات موجود با برگزاری جلسات مختلف و پاسخگوئی مستقیم.

۳ – تشریح و رفع ابهامات بخشنامه ها و دستورالعمل ارسالی از معاونت محترم درمان و دارو و غذا و بیمه ها به کلیه بخشها و واحدهای مرکز.

۴ – نظارت و بازبینی مجدد اسناد رسیدگی یادشده توسط کارشناسان و ناظرین بیمه ها جهت جلوگیری از تضییع حقوق بیمارستان و نظارت بر عملکرد کارکنان رسیدگی به اسناد پزشکی.

۵ – مراجعه مداوم به بیمه ها در موارد اختلاف نظر با ناظرین بیمه ها در رسیدگی به اسناد، ابهام در بخشنامه ها، پرونده های معوقه جهت احقاق حقوق مرکز.

۶ – شرکت در جلسات اسناد پزشکی در معاونت دارو و درمان بعنوان یکی از اعضای کمیته اسناد و مدارک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی.

۷ – بررسی و تائید نهایی برگه های مشاوره پزشکی انجام شده در داخل و خارج بیمارستان.

۸ – بررسی و تائید نهایی کلیه اسناد سرپائی درمانگاهها و واحدهای پاراکلینیک.

۹ - انجام سایر امور مربوط طبق دستور مقام مافوق.

آخرین ویرایش۱۹ مهر ۱۳۹۷