رسیدگی به اسناد و مدارک پزشکی

مسئول واحد: عسگر هوشمندی

کارشناسان واحد: رمضان نیکخو-معصومه رجب نژاد-فاطمه مقدمی اصل-نازیلا شامی نژاد

آشنایی با واحد رسیدگی به اسناد و مدارک پزشکی

۱ کنترل کمی پرونده ها از نظر مهر پزشک، داروخانه و آزمایشگاه و رسیدگی به پرونده های تحت نظر

۲ کنترل بیمه شده با مدارک پرونده از بابت اعتبار بیمه، هویت بیمار و الصاق برگه های با ارزش پاراکلینیکی به پرونده جهت تکمیل نمودن مدارک بیمه ای و کنترل و بررسی دارو و لوازم پرونده ها، کنترل تعداد ویزیت پزشکان در بخش های مختلف

۳ پاسخگویی به مراجعین

آخرین ویرایش۱۹ مهر ۱۳۹۷